Speciální pedagog

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Od 1. 9. 2017 na škole pracuje školní speciální pedagog - Mgr. Liběna Michálková.
 
Konzultační hodiny:
UT: 8:00 – 14:00
ST: 8:00 – 14:00
ČT: 12:00– 15:00

Na konzultace je nutné se objednat na tel. 739 541 384 nebo email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 


 
Standardní činnosti školního speciálního pedagoga:
1. Depistážní činnosti
Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálněpedagogické péče.  

2. Diagnostické a intervenční činnosti
Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.
Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvence, trvání intervenčních činností).
Realizace intervenčních činností, tj.:
Provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálněpedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační).
Provádění, event. zajištění speciálněpedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků.
Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy).
Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav. 
Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů. 
Zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem).
Speciálněpedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy.
Participace na kariérovém poradenství – volba vzdělávací cesty žáka – individuální provázení žáka.
Konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť.

3. Metodické a koordinační činnosti
Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálněpedagogických poradenských služeb ve škole.
Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
Participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Metodické činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole.
Dokumentace případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa. (MŠMT: Věstník 2005, MŠMT: vyhláška č. 72/2005 Sb.)