Učební plán

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Učební plán

Od školního roku 2014/2015 se u nás ve škole učí podle upraveného učebního plánu, ŠVP - Škola pro život.
Hodinové dotace jednotlivých předmětů v ročnících můžete vidět v tabulkách. Pro celkový počet hodin předmětu v ročníku je třeba sečíst povinnou a disponibilní hodnotu.
Od 7. ročníku nabízíme žákům zaměření na určitý předmět prostřednictvím volitelného předmětu.
Zaměření:
Sportovní hry - více sportu, míčových her, atletiky, gymnastiky
Informatika - podrobnější výuka o počítačovém světě (Hardware a Software)
Praktické činnosti - pro zručné a pracovité žáky, více výuky v dílnách, cvičné kuchyni, jídelně,...

Od 8. ročníku si žáci povinně volí druhý cizý jazyk, mají na výběr mezi ruským a německým jazykem.
 
Kromě těchto předmětů je také možné navštěvovat cvičení z matematiky, českého jazyka a dalších předmětů ve formě zájmových útvarů a to během celé docházky na naší škole!
 

ŠVP ZV, Škola pro život, 1. 9. 2014

1. stupeň

ročník
1
2
3
45
předmět
P
D
PD
PD
PD
PD
Český jazyk
72
7
3
7
2
6
16
Anglický jazyk
    3
 3
 3
 
Matematika
4
 4
1
4
14
1
4
1
Informatika
        1
 
Prvouka
2
 2
 2
     
Přírodověda
      2
 1
1
Vlastivěda
      2
 1
1
Hudební výchova
1
 1
 1
 1
 1
 
Výtvarná výchova
1
 1
 1
 2
 2
 
Tělesná výchova
2
 2
 2
 2
 2
 
Pracovní činnosti
1
 1
 1
 1
1
1
 
 18
2
18
4
21
3
23
3
22
4
Týdenní počet hodin
20
22
24
26
26
Celkový počet hodin
118
 
Disponibilních hodin celkem:16
Povinných hodin celkem:
102
P - povinné hodiny
D - disponibilní hodiny
 
 

2. stupeň

ročník
6
7
8
9
předmět
P
D
PD
PD
PD
Český jazyk
32
4
1
4
1
4
1
Anglický jazyk
3 3
 3
 3
 
ruský/Německý jazyk      3  3
Matematika
4
1
3
2
4
14
1
Informatika
1
       
Dějepis
2
 2
 2
 2
 
Občanská výchova
  1
 1
 1
 
Fyzika
1
1
1
1
2 2
 
Chemie
    2
 2
 
Přírodopis
1
1
1
1
2
 2
 
Zeměpis
1
1
1
1
1
1
2
 
Hudební výchova
1
 1
 1
 1
 
Výtvarná výchova
2
 2
 1
 1
 
Výchova ke zdraví
1 1
     
Tělesná výchova
2
 2
 2
 2
 
Pracovní činnosti
  1
 1
 1
 
Volitelný předmět *
   1
    
 22
6
23
7
26
6
27
5
Týdenní počet hodin
28
30
32
32
Celkový počet hodin
122
 
Disponibilních hodin celkem:24
Povinných hodin celkem:
98
P - povinné hodiny
D - disponibilní hodiny
 
* Volitelný předmět si žáci na konci 6. ročníku zvolí mezi zmiňovanou Informatikou, Sportovními hrami a Praktickými činnostmi.