Základní informace o naší škole

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Logo školy Naše škola patří mezi tři zábřežské základní školy. Je umístěna do poklidné části města. Na ulici Boženy Němcové vedle parku Petra Bezruče. Její oficiální název je: Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk.

Škola je tvořena sedmi pavilony, které jsou spojeny tzv. spojovacím chodníkem. Dále je tu hřiště, atletická dráha a pozemky. Ve čtyřech pavilonech vlevo jsou umístěny kmenové třídy a učitelské kabinety. První pavilon vpravo se nazývá správní, jsou zde kanceláře ředitele školy, zástupce, sekretariátu, sborovna, učebna informatiky, hudební výchovy, herny školní družiny a jedna kmenová třída (letos 2.C). V přízemí je jídelna a knihovna. Druhý pavilon je pavilon odborných učeben, kde je fyzika, chemie, přírodopis, cvičná kuchyňka, multimediální učebna, zázemí školního klubu, učebna výtvarné výchovy, dílna a keramická dílna. Třetí pavilon je sportovní, kde jsou dvě velké tělocvičny, jedna malá tělocvična s horolezeckou stěnou a posilovna. Od školního roku 2008/2009 disponuje škola celkem třemi interaktivními tabulemi a několika interaktivními systémy eBeam.

Ve školním roce 2017/2018 školu navštěvuje 614 žáků (přesný počet se neustále mění). V ročnících jsou vždy tři paralelní třídy. Výjimku tvoří ročník 1. a 5., kde jsou třídy dvě. Na škole působí 38 učitelů, mezi které patří i ředitel školy - Mgr. Pavel Nimrichtr, zástupce ředitele - Mgr. Josef  Kroul a Mgr. Petr Kondler, výchovná poradkyně - Mgr. Jana Neumannová, dvanáct asistentek pedagoga a pět vychovatelek školní družiny a školního klubu.

Od školního roku 2007/2008 se v 1. a v 6. ročníku ve škole učí podle školního vzdělávacího programu - Škola pro život, který ve škole vznikl v letech 2006-2007. Ten byl od roku 2009/10 pozměněn a nabízí volitelné předměty a výběr pro druhý cizí jazyk pro žáky druhého stupně.

Škola nabízí žákům i zájmové kroužky, o které je velký zájem. Jsou to aktivity většinou sportovní, jako je orientační běh, atletika, tenis, gymnastika, aerobic nově Biatlon a také přírodovědný kroužek, výtvarný kroužek a flétna. Od šk. roku 2010/2011 působí na škole Školní klub, který nabízí žákům 2. stupně volnočasové aktivity pod dohledem zkušených pedagogů.

Další potřebné informace najdete na těchto stránkách nebo se přijďte do školy podívat Laughing nebo alespoň virtuálně (ještě než jsme stačili tuto novinku řádně vyzkoušet, škola prošla výraznými změnami, které bohužel nejsou v dokumentu zaneseny).