Školní poradenské pracoviště

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, případně školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. (Věstník MŠMT, 2005).
 
Koncepce poradenských služeb ve škole
Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy, případně jím pověřený pracovník. 
 
Pracovníci školního poradenského pracoviště
Podle obsahu činnosti pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské služby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům lze rozlišit:
A) poradenské pracovníky školy
výchovný - kariérní poradce
školní metodik prevence
školní psycholog
-       speciální pedagog
B) pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách, a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole (viz §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb.)
třídní učitel
další pedagogové, zejména učitelé výchov
 
Program/plán poradenských služeb na škole
Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto úkoly:
1) Výchovný poradce - vykonává činnosti poradenské, činnosti informační a činnosti metodické. O těchto činnostech vede dokumentaci.
Poradenské činnosti:
- kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací dráhy žáka, šetření k volbě povolání, administrace, individuální poradenství v této oblasti, poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků, spolupráce s ŠPZ (PPP, SPC) při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
- zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a rodičům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto  středisek,
- vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky,
- zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními, potřebují PO
- Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou
Metodické a informační činnosti
1) Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence. 
2) Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod. 
3) Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy. 
4) Poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům. 
5) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
6) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.
Plán výchovného poradce 2017/2018
Výchovný poradce: Mgr. Jana Neumannová
Září
Kontrola integrovaných dětí – počty, kontroly platnosti doporučení  PPP a SPC 
Počty integrovaných dětí – seznamy, rozdělení do reedukací
Zajištění podkladů k IVP u nově příchozích žáků se SPU, SPCH
Vypracování IVP – učitelé ČJ ve spolupráci s tř. učiteli do 21.9. 2017
Návštěvy rodičů – podpisy a konzultace IVP, termíny reedukačních kroužků
Seznámit pedagogické pracovníky se změnami v legislativě – inkluze, systém podpůrných opatření, plán pedagogické podpory, nové Pedagogické zprávy, intervence, IVP,
14.9.2017 – třídní schůzky – seznámit zákonné zástupce s novinkami v přijímacím řízení, s poskytováním informací
Říjen
Nabídky volnočasových aktivit žákům 
Zpracovat plán kariérového poradenství a poradenské pomoci při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
Zpracovat plán poskytování poradenských služeb ve škole (spolupráce s pedagogickými pracovníky, informování žáků a zákonných zástupců)
Pravidelné poskytování aktuálních nabídek škol žákům 9.tříd (nástěnky ve třídách,  centrální nástěnka na chodbě u 1.pavilonu školy, web. stránky)
Pozvat žáky a rodiče na Burzu škol a vzdělání a na Scholaris (5.10.2017 Dům kultury Šumperk a Gymnázium Šumperk 7.11.2017)

Listopad
Vyzvednutí a předání Atlasů školství a dalších materiálů k volbě povolání
Žáci se zájmem o školy s  talentovými zkouškami nahlásí obor, odevzdání přihlášek do 30.11. 2017
Pravidelné podávání informací žákům o otevírání nových oborů
Řešení problémových žáků (tříd) – ped. rada 15. 11. 2017
Pedagogická rada 16.11. - informovat pedagogické pracovníky o změnách v legislativě – inkluze, systém podpůrných opatření, plán pedagogické podpory, nové Pedagogické zprávy, intervence, IVP,
Nové návrhy na integraci žáků
Besedy s náborovými pracovníky – Volba povolání – v rámci předmětu
Prosinec
Průběžné kontroly práce s dětmi s IVP – individuální práce, dyslektický kroužek – kontrola vedení evidence, upozornění rodičů dětí, kteří reedukaci zanedbávají 
Kontrola seznamů žáků s IVP – doplnění seznamů – aktualizace údajů
Zápisové lístky pro žáky, kteří dělají talentové zkoušky
Leden
Zorganizovat setkání rodičů se zástupci středních škol – tělocvična   Burza škol – 13 zástupců ze škol ze Šumperka, Mohelnice a Zábřeha
Talentové zkoušky do oborů s talentovou zkouškou 
Konzultace k volbě povolání
Vyplňování nutných písemností
Další schůzka rodičů žáků 9.tříd – informace o studiu (dle potřeby) – 10. 1.2017
Výsledky talentových zkoušek
Pedagogická rada – projednat použití slovního hodnocení, projednání problematických žáků
Pedagogická rada – Povolení dalšího roku docházky u žáků, kteří mají splněný počet let docházky, 
Ped. rada – projednat péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi
Únor
Konzultace s rodiči k volbě povolání  (v případě potřeby)
Vyplnění přihlášek v systému Škola online, jejich tisk a předávání žákům
Odesílání přihlášek – zajistí rodiče (upozornit) do 1. března 2017
Konzultace IVP s pracovníky SPC a PPP
Březen
Přípravy žáků na přijímací zkoušky – testy Cermat – ČJ – 60 minut, M – 70 minut
Zápisové lístky - vydání
Kontrola platnosti vyšetření, vyplnění a odeslání pedagogických zpráv kvůli přešetření
Spolupráce s PPP a SPC – náslechy v hodinách tříd, kde je pro žáky asistent pedagoga
Duben
Monitorování situace  přijímání žáků devátých tříd na vybrané školy
Konzultace k možnostem odvolání
Evidence žáků, kteří se umístili – odevzdali zápisové lístky
Příprava na 2. kola přijímacích pohovorů
Pedagogická rada 11.4.2017 – informace vyučujícím o nových vyšetřeních v SPC/PPP
Ped. rada – projednat péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi
Konzultace s rodiči ohledně nových doporučení
Květen
Návštěva žáků 8. tříd na IS ÚP v Šumperku
Zhodnocení reedukovaných dětí - efektivita
Ve spolupráci s třídními učiteli – výběr žáků na setkání se starostou, soupis jejich aktivit – reprezentací školy
Červen
Kompletace seznamů žáků s IVP
Kontrola evidencí reedukací
Příprava materiálů k pedagogické radě
Zpracovat údaje o přijímacích řízeních do středních škol – úspěšnost, typy SŠ)
Podíl na tvorbě výroční zprávy
Příprava následujícího šk. roku 2016/17 – předpokládané počty integrovaných žáků – ve spolupráci s PPP a SPC
Slavnostní ukončení školního roku – nácvik na společné odpoledne 9. ročníku, předávání vysvědčení, prezentace, kam žáci odchází na školu

2)  koordinátor preventivních aktivit – školní metodik prevence
Metodické a koordinační činnosti
- tvorba a realizace preventivního programu školy
1) koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 
2) kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů. 
3) shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů a zajišťování těchto zpráv a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
4) vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.
 
Informační činnosti
1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy.
2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
3) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce, organizace i jednotliví odborníci).
 
Poradenské činnosti
1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli a výchovným poradcem).
2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
 
3) školní psycholog
Psycholog pomáhá žákům, rodičům i pedagogům při řešení a zvládání výchovných, výukových i vztahových problémů. Věnuje se jednotlivcům a poskytuje jim bezplatné konzultace a poradenství. Pracuje také s třídními kolektivy, pomáhá zlepšit atmosféru, vztahy ve třídách i ve škole, a podílí se na prevenci negativních jevů jako jsou šikana, záškoláctví, závislosti aj. 
Žáci mohou psycholožku vyhledat, když mají jakékoliv problémy, se kterými by se chtěli svěřit a pomoct s jejich řešením. Může se jednat o potíže s učením, chováním, problémy se spolužáky, když se ve třídě necítí dobře, trápí je tréma, strach, smutek, když mají problémy doma nebo se ocitnou v krizové situaci. 
Psycholožka je zde také pro rodiče, kterým nabízí možnost konzultací a poradenství ohledně výchovných, výukových či jiných obtíží týkajících se žáka a jejich rodiny. 
Psycholožka je dispozici také učitelům, a to zejména v rovině metodické podpory, konzultací k jejich práci s jednotlivými žáky i s třídními kolektivy a dalších potřeb. 
Poradenské činnosti
- individuální práce se žákem – psychologické poradenství, krizová intervence a psychologické vedení v období krize;
- prevence a zjišťování příčin školní neúspěšnosti;
- poradenství v oblasti volby povolání, zjišťování studijních předpokladů;
- práce s třídními kolektivy – podpora a rozvoj vazeb mezi spolužáky, zlepšování interpersonálních vztahů ve třídě a pomoc při adaptaci na nový třídní kolektiv;
- poradenství pro rodiče žáků;
- poradenství a metodické konzultace pro pedagogy;
- spolupráce s výchovným poradcem a metodikem prevence ve škole;
- koordinace poskytovaných psychologických služeb s dalšími subjekty, zejména PPP, SPC, SVP a s klinickými psychology a spolupráce s těmito subjekty při zajišťování diagnostických či terapeutických služeb přesahujících kompetence školy. 


Standardní činnosti školního poradenského pracoviště
Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.
 
Časová dostupnost poradenských služeb
Každý z poradenských pracovníků školy má pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, učitele a rodiče. Ve svých konzultačních hodinách je poradenský pracovník pro uvedenou cílovou skupinu dostupný v prostorách, které jsou vyhrazeny pro poskytování poradenských služeb. Denní doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této sužby a potřebami žáků, rodičů a učitelů.
 
Výchovný poradce: Mgr Jana Neumannová, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  tel.583411323, přepojit; Konzultační hodiny pro žáky – každá přestávka ve školní knihovně, pro rodiče a učitele Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} út,st,čt,pá 7,15 – 7.55, pondělí 12.35- 13.50, úterý 7.55 – 8.40, čtvrtek 9.35 – 10.40, 13.00 – 15.00, pátek 8.50- 9.50 - školní knihovna. V odpoledních hodinách po telefonické nebo emailové domluvě.
                                                                              
Školní metodik prevence: Mgr. Petr Kondler, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   telefon: 604101696, 583411323; Konzultační hodiny: žáci kdykoli ve druhém pavilonu (tzv. modrý) v přízemí je kabinet PREVENCE a 1.stupně nebo u zástupce ředitele.
Konzultační hodiny: pondělí  7,00-7,55; 12,25-15,30 (po telefonické domluvě i v jiném termínu)
 
Školní psycholog: Mgr. Markéta Pavelková, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; sídlí v místnosti č. 7 v hnědém pavilonu.      
Konzultační hodiny: pondělí a úterý 7:30 - 15:00. Na konzultacích je lépe se předem domluvit. Bez domluvy je možné přijít v pondělí a úterý od 7:30 do 8:00.
 
Školní speciální pedagog: Mgr. Liběna Michálková, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; tel: 739 541 384; sídlí v místnosti č. 7 v hnědém pavilonu. Přítomnost ve škole: úterý 8:-00 - 13:50, středa 8:00 - 12:30, čtvrtek dle předchozí domluvy. Vždy nutné předem sjednat schůzku.

Práce s informacemi a důvěrnými daty
Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Způsob realizace pravidel pro ochranu informací a důvěrných dat v dokumentaci poradenských pracovníků školy vyplývajících z uvedeného zákona je konkretizován ve školním programu pedagogicko-psychologického poradenství. (Věstník MŠMT, 2005).