Zapsaný spolek BOŽENKA z.s.

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

 

 

Vítáme Vás v sekci zapsaného spolku BOŽENKA z.s.

 

Ustanovující schůze spolku Boženka z.s. (spolek rodičů a přátel Základní školy Zábřeh, B. Němcové 1503/15) se uskutečnil 3.11.2015 v prostorách školní jídelny. Během jednání byly přijaty nové stanovy, které především změnily statut spolku z o.s. (občanská společnost) na z.s. (zapsaná společnost), což požadují nové právní normy. Zároveň bylo zvoleno nové vedení spolku. Předsedou spolku byl zvolen Jaroslav Vít, členy výkonného výboru pak Hana Hajtmarová, Helena Navrátilová a Petr Kondler.
Zápis ze schůze můžete otevřít zde. Stanovy spolku jsou k nahlédnutí zde.
Činnost spolku navazuje na aktivity již od roku 2009 fungujícího sdružení Boženka. Cílem bude i nadále zkvalitnění podmínek ve škole a financování akcí našich žáků. V minulých letech jsme za vydělané peníze zakoupili keramickou pec, horolezeckou stěnu, biatlonové zbraně, školní tablety a přispěli na řadu akcí pořádané školou (prevence, kurzy, výlety, ceny do soutěží…). Hlavním zdrojem vydělaných peněz jsou tradiční akce pořádané školou, jako je ples, maškarní bál, vánoční trhy, sběr starého papíru. Nelze opominout ani příspěvek na činnost spolku od našich žáků. Samozřejmě vítáme i sponzorské dary, za které předem děkujeme!
Příspěvek na činnost spolku pro školní rok 2017/18 byl pro každého žáka školy stanoven na 50,- Kč. Zůstává tedy ve stejné výši jako v loňském roku, vybírat se bude v lednu 2018. Děkujeme, že touto minimální částkou přispějete na činnost spolku.
Rozpočet spolku je v odkazech níže. Samozřejmě to není dogma, na požadavky reagujeme flexibilně, ale zároveň je pro transparentnost důležité dodržovat jistý řád. Pokud akce není ve schváleném plánu, nemusí příspěvek z fondu Boženka z.s. obdržet. Výši příjmů spolku zde neuvádíme, neboť je pro daný rok neznáme. Rozpočet tvoříme z příjmů roku předcházejícího, nutno však podotknout, že rozpočty bývají vyrovnané. 
Plán čerpání příspěvků pro školní rok 2015/16 je k nahlédnutí zde.
Plán čerpání příspěvků pro školní rok 2016/17 je k nahlédnutí zde.
  Plán čerpání příspěvků pro školní rok 2017/18 je k nahlédnutí zde.

 

Hlavní cíle z.s. (viz. stanovy):

Finanční, materiální a společenská podpora Základní školy Zábřeh Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk, zejména pak práce s dětmi a mládeží zejména v těchto oblastech:

- organizace volnočasových aktivit žáků školy (sportovní, kulturní a společenské akce)
- podpora žáků školy formou věcných odměn 
- zajišťování sponzorů
- finanční podpora školy

 

Pravidla čerpání z fondu Boženky z.s. 

Od počátku jsme považovali za nejdůležitější stanovit jasná pravidla ohledně čerpání prostředků fondu. Domnívám se, že náš model funguje. Samozřejmě se některé věci ladily během roku, ale systém je nastavený dobře. Ale možná by bylo dobré se k jednotlivým bodům vyjádřit samostatně:

1. Příspěvek na akci. Obvyklé akce jsou v rozpočtu zahrnuty, jedná se většinou o akce v rámci školy. V rozpočtu 2016/17 se objevila jako novinka kupříkladu kolonka Reprezentace školy, z níž budou odměňováni ti žáci, kteří v různých soutěžích okresního a vyššího charakteru budují dobré jméno naší školy.
 
2. Příspěvek do jednotlivých ročníků naší školy. Tady není žádný problém, zde není asi co měnit. Připomínám tedy 2000,- Kč na třídu s tím, že by akce měla být společná pro celý ročník.
 
3. Dělení financí. Opět jen připomenu systém – rozpočet Boženky z.s. zajistit z příjmů od žáků (příspěvek, sběrové akce,…), příjem z akcí pořádaných zaměstnanci školy (především plesu) použít na „větší“ investice, samozřejmě s jistou prostupností finančních prostředků. Tato vize byla v minulých letech odzkoušena a lze jednoznačně říct, že funguje, rozpočet Boženky z.s. byl pokryt.

4. Investice spolku Boženka z.s. 
V roce 2017 lze jako větší investici brát tyto výdaje: 64 000,- závěsy a konzoly do všech tříd; 6000,- (ubrusy) + 10 000,- (barové stolky) - inventář k pořádání plesu; 7000,- stan k pořádání akcí.
V letošním roce 2018 plánujeme nákup další várky nových dresů školy (16 000,-), opravdu v nich vyčníváme (a to nejen sportovně, viz fotky níže).Embarassed Další velkou investicí letošního roku bude příspěvek ve výši cca 80 000,- na rekonstrukci školní kuchyňky, nejvýraznějším počinem však bude stavba venkovní učebny (pergoly) v prostoru za 4. pavilonem. Zde je částka odhadována na cca 150 000,- Kč.

    

 

Sponzorství

Občanský spolek Boženka z.s. děkuje všem sponzorům za podporu. Předem děkujeme dalším zájemcům, kteří by chtěli podporovat naše sdružení a tím žáky naší školy, za jakoukoliv finanční částku. Obrátit se můžete na členy výboru nebo přímo provést platební převod na účet:

Boženka z.s.

č.ú. 1759540277/0100

u Komeční banky

 

Členství v Boženka z.s.

Členem spolku mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku. Členem spolku se stane každý občan, který svým podpisem potvrdí souhlas se stanovami. Práva a povinnosti člena a další informace najdete ve stanovách (viz. výše).

Pokud se chcete stát členy spolku (podmínky viz. stanovy), přihlášku do zapsaného spolku najdete: zde

 

Schůze Boženka z.s.

Nejvyšším orgánem je členská schůze (všichni členové), která mimo jiné, volí členy výboru, koná se minimálně 1x za rok. Schůze výboru se konají čtvrtletně, popřípadě operativně. Plány a ustanovení jsou v zápisech ze schůzí. K nahlédnutí jsou k dispozici v kanceláři školy.

 

 


 Pro jakékoliv informace ohledně webu Boženka z.s. se obraťte na p. Víta ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )